บริการ

 หลักสูตรของเรา

หลักสูตรเจ้าของธุรกิจที่ไม่มีพื้นฐานบัญชี (ภาคปฏิบัติ)

หลักสูตรพัฒนาตนเองสู่ระดับผู้จัดการอย่างมืออาชีพ

หลักสูตรผู้จัดการบัญชีมืออาชีพ

หลักสูตรย่อย เช่น ภาษีหัก ณ ที่จ่าย (ภาคปฏิบัติ)

 หลักสูตรย่อย

หลักสูตร รายจ่ายเกี่ยวกับพนักงาน รายจ่ายใดบ้างถือเป็นประโยชน์ส่วนเพิ่ม

หลักสูตร วางแผนบัญชี

หลักสูตร หักภาษี ณ ที่จ่ายอย่างไรจึงไม่ถูกเบี้ยปรับเงินเพิ่ม

หลักสูตร ค่าใช้จ่ายที่สรรพากรอนุมัติและไม่อนุมัติให้ถือเป็นค่าใช้จ่าย

หลักสูตร ภาษีซื้อ และ ภาษีขาย

หลักสูตร ค่าใช้จ่ายส่งเสริมการขาย

หลักสูตร การบัญชีเพื่อการนำเข้า

หลักสูตร การบัญชีเพื่อการส่งออก

หลักสูตร การบัญชีทรัพย์สินถาวร

หลักสูตร การบริหารสินค้าคงคลัง

หลักสูตร ต้นทุนโรงงานอุตสาหกรรม PROCESSING COST

หลักสูตร ต้นทุนโรงงานอุตสาหกรรม JOB ORDER COST

หลักสูตร การจัดทำงบกระแสเงินสด

หลักสูตร การวิเคราะห์งบการเงินสำหรับผู้บริหาร

หลักสูตร เทคนิคการบริหารเงินทุนหมุนเวียนอย่างมืออาชีพ

หลักสูตร เทคนิคการขอเงินกู้สถาบันการเงินให้ได้เงินกู้สำหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

หลักสูตร การวิเคราะห์โครงการให้ผลตอบแทนคุ้มค่าที่สุด

หลักสูตร การจัดทำงบการเงินตามมาตราฐานการบัญชี

หลักสูตร การวิเคราะห์งบการเงินอย่างมืออาชีพ

 ตารางชั่วโมงสะสมวิชาชีพ

ตารางชั่วโมงสะสมวิชาชีพสถาบัน ACCOUNTING & TAX TRAINING

ตารางชั่วโมงสะสมวิชาชีพ คณะบุคคลบัญชีภาษีและฝึกอบรม

Powered by MakeWebEasy.com