เกี่ยวกับหลักสูตรย่อย

คณะบุคคลบัญชีภาษีและฝึกอบรม
 
บัตรประจำตัวผู้เสียภาษี 2-7815-4330-1
โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกสิกรไทย สาขาสุขุมวิท 101 ประเภทออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 035-2-99571-1


www.accountingandtaxtraining.com ,จองเรียนได้ที่ E-mail:acctaxtraining@gmail.com
หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้สะดวกมือถือ 084-725-0676 ,02-311-7745


IN-HOUSE
 
มีครบทุกหลักสูตรทางด้านบัญชี และทางด้านการเงิน โดยวิทยากรมืออาชีพ
ที่มีประสบการณ์ด้านนั้นๆโดยตรง ท่านสามารถนำไปใช้งานในด้านปฏิบัติได้จริง
สามารถสอบถามปัญหาที่เกิดขึ้นและวิธีการแก้ไขปัญหา 

หลักสูตร การบัญชีขั้นพื้นฐานเพื่อจัดทำงบดุล งบกำไรขาดทุน (หลักสูตร 2 วัน)

(เรียนรู้เทคนิคง่ายๆ เข้าใจเร็ว ทำงานได้จริง ไม่เบื่อหน่าย แล้วท่านจะพบว่าบัญชีไม่ใช่เรื่องยากอย่างที่คิดต่อไป)
***** ปัจจุบันทางสถาบันได้สอนการทำคู่มือบัญชีประจำบริษัทของผู้ประกอบการเอง ได้ผล 100 % *****
           หลักสูตรนี้เปรียบเสมือนรากแก้วของบัญชี หากเจ้าหน้าที่ที่ทำหน้าที่นี้ต้องทำงานร่วมกับฝ่ายบัญชีและต้อง การสื่อความหมายความเข้าใจในทิศทางเดียวกัน ควรเริ่มต้นจากการเรียนรู้หลักสูตรนี้เพราะจะบอกที่มาที่ไปของตัว เลขว่ามาจากไหน สามารถหาคำตอบเป็นแนวทางเดียวกันได้ นอกจากนี้เจ้าหน้าที่ที่เข้าอบรมหลักสูตรนี้จะให้ความ ร่วมมือร่วมใจกับฝ่ายบัญชีได้ดีขึ้น ทั้งนี้คำตอบและปัญหาต่างๆที่ฝ่ายบัญชีนำเสนอไปย่อมมีที่มาที่ไป และบางครั้ง ต้องปฏิบัติให้สอดคล้องกับกฎหมายสรรพากร
ท่านได้อะไรจากสองหลักสูตรนี้

หลักสูตรที่ 1
การจัดทำงบการเงินและงบดุล
 1. เรียนรู้ความหมายของทรัพย์สิน หนี้สิน ทุน รายได้ ค่าใช้จ่าย ความหมายของเดบิตและเครดิต 
 2. เรียนรู้วิธีการวิเคราะห์เอกสารเพื่อบันทึกบัญชีผ่านเข้าสมุดรายวันเล่มต่างๆผ่านเข้าบัญชีแยกประเภทจนถึงนำตัวเลขไปใส่ในงบกำไรขาดทุน งบดุล เรียนรู้การจัดทำหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย การจัดทำภ.ง.ด.3 และ 53 การจัดทำ รายงานภาษีซื้อ การจัดทำรายงานภาษีขาย การจัดภ.พ.30
 3. เรียนรู้ความหมายของทรัพย์สิน หนี้สิน ทุน รายได้ ค่าใช้จ่าย
 4. เรียนรู้ความหมายของเดบิต และ เครดิตคืออะไร เรียนรู้การจัดทำสมุดรายวันเล่มต่างๆ การผ่านบัญชี เข้าบัญชีแยกประเภท เพื่อเก็บตัวเลขจัดทำงบดุลและงบกำไรขาดทุน
 5. เรียนรู้ว่าตัวเลขงบดุลมีที่มาที่ไปจากที่ใด ยอดคงเหลือยกไป ยกมาใช้กับหมวดหรือประเภทบัญชีใด 
 6. เรียนรู้การปรับปรุงบัญชีทุกสิ้นเดือน เพื่อผ่านเข้าสมุดรายวันทั่วไป และผ่านเข้าบัญชีแยกประเภท
 7. เรียนรู้การนำตัวเลขจากบัญชีแยกประเภทไปเข้างบกำไรขาดทุน งบดุล
 8. เรียนภาคปฏิบัติการบันทึกบัญชี
หลักสูตรที่ 2
 1. ความรู้เกี่ยวกับการหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย การจัดทำหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย
 2. การบันทึกบัญชีลงในสมุดรายวันขาย (ใบรายวันขาย) ใบรายวันประเภทต่างๆ
 3. การวิเคราะห์เอกสารเพื่อผ่านเข้าสมุดรายเล่มต่างๆและผ่านเข้าบัญชีแยกประเภท
 4. เก็บตัวเลขจากบัญชีแยกประเภทไปเข้างบการเงิน
 5. เรียนภาคปฏิบัติการบันทึกบัญชี
          จากเนื้อหาหลักสูตรขั้นต้นจะพบว่า ผู้ที่เข้าอบรมจะเข้าใจถึงความต้องการฝ่ายบัญชีมีอะไรบ้างจะได้นำ ไปใช้ในการปฏิบัติงานเป็นด้านเดียวกัน เพราะบัญชีต้องจัดทำให้สอดคล้องกับกฎหมายสรรพากรเสมอ
 
กรณีออกในนามบุคคลธรรมดา กรณีออกในนามบริษัท
นางสาวสุขสิรี เจษฎาพรชัย
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 3100900783471
ที่อยู่ 200/28 ถ.เจิมจอมพล ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
ให้โอนเงินผ่านเข้าธนาคารกรุงเทพ สาขาพระโขนง บัญชีออมทรัพย์
ชื่อสุขสิรี เจษฎาพรชัย หมายเลขที่บัญชี 157-434-9526
ค่าวิทยาต่อวัน (20,000 x 2) 40,000 บาท
 
บริษัท สุพีเรียร์เทรนนิ่ง จำกัด
602/124 ไอ-เฮ้าส์ ลากูน่า การ์เด้น ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ
เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10250
เลขที่บัตรประจำตัวผู้เสียภาษี 3-0337-7475-7
โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกสิกรไทย สาขาสุขุมวิท 101

ประเภทออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 035-2-09798-7

ค่าวิทยากรต่อวัน(50,000x2)         100,000 บาท
หัก ภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย 3%           -3,000 บาท
ยอดเงินที่ต้องทำจ่าย                       97,000 บาท
 
หมายเหตุ ค่าวิทยากรอยู่ในมาตรา 40(2) บุคคลธรรมดาให้
คำนวณตามอัตราก้าวหน้า จึงไม่ต้องหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย
หมายเหตุ นิติบุคคลต้องหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย 3%
เงื่อนไขการชำระเงิน เลือก 2 วิธี 
      วิธีที่ 1 กรณีจ้างในนามบุคคลธรรมดา(สุขสิรี เจษฎาพรชัย)ให้หักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายตามอัตราก้าวหน้า ค่าจ้าง วิทยากรหลักสูตรต่อวันวันละ 20,000 บาท (กรณี 2 วันเท่ากับ 40,000 บาท) 
      วิธีที่ 2 กรณีจ้างในนามนิติบุคคลบริษัท ACCOUNTING AND TAX TRAINING จำกัดให้หักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย ในอัตราร้อยละ 3 ค่าจ้างวิทยากรหลักสูตรต่อวันวันละ 50,000 บาท (กรณี 2 วันเท่ากับ 100,000 บาท)
 

Powered by MakeWebEasy.com