ตารางCPD คณะบุคคล บัญชีภาษีและฝึกอบรม

คณะบุคคล บัญชีภาษีและฝึกอบรม
ชั่วโมง CPD (หลักสูตรละ 3,000 บาท) จัดอบรมที่ สถาบัน ACCOUNTING & TAX TRAINING

www.accountingandtaxtraining.com ,จองเรียนได้ที่ E-mail:acctaxtraining@gmail.com
หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้สะดวกมือถือ 084-725-0676 โทร.02-311-7745 FAX: 02-311-7745

หลักสูตรที่ รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร นับจำนวนชั่วโมง วิทยากรทุกท่านมี
ประสบการณ์ การ
ทำงานโดยตรง
ลำดับ
ที่
วันที่เริ่มเข้าอบรม
บัญชี
(ชั่วโมง)
อื่นๆ
(ชั่วโมง)
รวม
(ชั่วโมง)
1 40222530001 การวิเคราะห์งบการเงินสำหรับผู้บริหาร 00:00 5:30 5:30 อ.ญาณพัฒน์
สุวิสิษฐ์

 
2 40222530002 เทคนิคการขอเงินกู้สถาบันการเงินให้ได้เงินกู้สำหรับธุรกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม
00:00 5:30 5:30 อ.ญาณพัฒน์
สุวิสิษฐ์

 
3 40222530003 เทคนิคการขอเงินกู้สถาบันการเงินให้ได้เงินกู้สำหรับธุรกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม
00:00 5:30 5:30 อ.ญาณพัฒน์
สุวิสิษฐ์

 
4 40222530004 การวิเคราะห์โครงการให้ผลตอบแทนคุ้มค่าที่สุด 00:00 6:30 6:30 อ.ญาณพัฒน์
สุวิสิษฐ์

 
5 40222530005 การจัดทำงบการเงินตามมาตรฐานการบัญชี 3:00 3:00 6:00 อ.ภูเบศก์ เจนฐิติกุล
 
6 40222530006 รายจ่ายเกี่ยวกับพนักงาน รายจ่ายใดบ้างถือเป็นประโยชน์ส่วนเพิ่ม 01:30 04:30 06:00 อ.สุขสิรี เจษฎาพรชัย

7 40222530007 การวางแผนภาษี 00:00 06:00 06:00 อ.สุขสิรี เจษฎาพรชัย    
8 40222530008 หักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายอย่างไรจึงไม่ถูกเบี้ยปรับเงินเพิ่ม 00:00 06:00 06:00 อ.สุขสิรี เจษฎาพรชัย

9 40222530009 ค่าใช้จ่ายที่สรรพากรอนุมัติและไม่อนุมัติให้ถือเป็นค่าใช้จ่าย 03:00 03:00 06:00 อ.สุขสิรี เจษฎาพรชัย

10 40222530010 ภาษีซื้อและภาษีขาย 03:00 03:00 06:00 อ.สุขสิรี เจษฎาพรชัย
 
11 40222530011 ค่าใช้จ่ายส่งเสริมการขาย 03:00 03:00 06:00 อ.สุขสิรี เจษฎาพรชัย
 
12 40222530012 การบัญชีเพื่อการนำเข้า 03:00 03:00 06:00 อ.ลดา ลดา ทองอ่อน

13 40222530013 การบัญชีเพื่อการส่งออก 03:00 03:00 06:00 อ.ลดา ลดา ทองอ่อน

14 40222530014 การบัญชีทรัพย์สินถาวร 03:00 03:00 06:00 อ.สุขสิรี เจษฎาพรชัย

15 40222530015 การบริหารสินค้าคงคลัง 03:00 03:00 06:00 อ.สุขสิรี เจษฎาพรชัย
 
16 40222530016 ต้นทุนโรงงานอุตสาหกรรม - PROCESSING COST 06:00 00:00 06:00 อ.สุขสิรี เจษฎาพรชัย    
17 40222530017 ต้นทุนโรงงานอุตสาหกรรม - JOB ORDER COST 06:00 00:00 06:00 อ.สุขสิรี เจษฎาพรชัย

 

Powered by MakeWebEasy.com