ตารางCPDสถาบัน

สถาบัน ACCOUNTING & TAX TRAINING
โทรศัพท์ 02-311-7745 หรือ 084-725-0676 FAX 02-311-7745 www.accountingandtaxtraining.com
 จองเรียนได้ที่ E-mail:acctaxtraining@gmail.com

ชั่วโมง CPD (เฉพาะหลักสูตรย่อยเท่านั้นหลักสูตรละ 3,000 บาท) จัดอบรมที่ สถาบัน ACCOUNTING & TAX TRAINING
ชั่วโมง CPD (ทางสถาบันฯรับ IN-HOUSE ทั่วประเทศ) วันที่เริ่มอบรม วิทยากรทุกท่านมี
ประสบการณ์การ
ทำงานโดยตรง
หลักสูตรที่ รหัส
หลักสูตร
ชื่อหลักสูตร นับจำนวนชั่วโมง
บัญชี
(ชั่วโมง)
อื่นๆ
(ชั่วโมง)
รวม
(ชั่วโมง)
1 40157510001 ตัวเลขงบการเงินมาจากแหล่งใด (ภาคปฏิบัติ) ทบทวนการปิดงบการเงินครั้งที่ 1 6 0 6    
2 40157510002 การบันทึกบัญชีแบบเต็มระบบ(ภาคปฏิบัติ)ทบทวนการปิดงบการเงินครั้งที่ 2 6 0 6
อ.สุขสิรี เจษฎาพรชัย
3 40157510003 หักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายอย่างไรจึงไม่ถูกเบี้ยปรับเงินเพิ่ม 0 6 6
อ.สุขสิรี เจษฎาพรชัย
4 40157510004 ค่าใช้จ่ายที่สรรพากรอนุมัติและไม่อนุมัติให้ถือเป็นค่าใช้จ่าย 0 6 6   อ.สุขสิรี เจษฎาพรชัย
5 40157510005 ภาษีซื้อและภาษีขาย 0 6 6   อ.สุขสิรี เจษฎาพรชัย
6 40157510006 ค่าใช้จ่ายส่งเสริมการขาย 0 6 6
อ.สุขสิรี เจษฎาพรชัย
7 40157510007 การบัญชีเพื่อการนำเข้า 1.30 4.30 6
อ.ลดา ลดา ทองอ่อน
8 40157510008 การบัญชีเพื่อการส่งออก 1.30 4.30 6
อ.ลดา ลดา ทองอ่อน
9 40157510009 การบัญชีทรัพย์สินถาวร 2.45 3.15 6   อ.สุขสิรี เจษฎาพรชัย
10 40157510010 รายจ่ายเกี่ยวกับพนักงาน รายจ่ายใดบ้างถือเป็นประโยชน์ส่วนเพิ่ม 0 6 6   อ.สุขสิรี เจษฎาพรชัย
11 40157510011 ต้นทุนโรงงานอุตสาหกรรม - PROCESSING COST 6 0 6   อ.สุขสิรี เจษฎาพรชัย
13 40157510013 การบริหารสินค้าคงคลัง (สำหรับนักบัญชี) 0 6 6   อ.สุขสิรี เจษฎาพรชัย
14 40157510017 การวางแผนภาษี 0 6 6   อ.สุขสิรี เจษฎาพรชัย
15 40157510012 การจัดทำงบกระแสเงินสด 6 0 6    
16 40157510014 การวิเคราะห์งบการเงินโดยใช้อัตราส่วนทางการเงิน 6 0 6    
17 40157510015 การบัญชีสำหรับธุรกิจ BOI 4.45 1.15 6    
18 40157510016 ต้นทุนสินค้าที่ขาย (สำหรับธุรกิจซื้อมาขายไป) 6 0 6    
 

Powered by MakeWebEasy.com