หลักสูตรการบัญชีทรัพย์สินถาวร


หลักสูตร 1 วัน
หลักสูตร การบัญชีทรัพย์สินถาวร
เวลาอบรม เนื้อหา วิทยากร นับจำนวนชั่วโมง
บัญชี
(ชั่วโมง)
อื่นๆ
(ชั่วโมง)
รวม
(ชั่วโมง)
09.00-10.15 น. วิธีการหักค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคา อ.สุขสิรี เจษฎาพรชัย      
  ตามพระราชกฤษฎีกา        
  ฉบับที่ 145/2527 และ ฉบับที่ 395/2545        
- รายจ่ายฝ่ายทุนตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป        
  ต่างกับรายจ่ายตามประมวลรัษฎากรอย่างไร        
- วิธีการสร้างรหัสทรัพย์สินถาวร        
- การจำหน่ายจ่ายโอนทรัพย์สิน ได้แก่การทำลาย การแลกเปลี่ยน        
  การขาย มีวิธีการอย่างไร        
- ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นก่อนทรัพย์สินพร้อมใช้ได้ตามประสงค์        
  มีรายการอะไรบ้างที่ถือเป็นรายจ่ายฝ่ายทุน        
- ค่าเสื่อมราคาทรัพย์สินถาวร จะเริ่มคิดเมื่อใด        
- วิธีการตรวจสอบว่าทรัพย์สินถาวรในทะเบียนทรัพย์สิน        
  โดยใช้วิธีการตรวจนับ และสอบยันกับบัญชีจะมีวิธีใดบ้างที่        
  ให้ถูกต้องตรงกัน        
10.30 - 12.00 น. การบันทึกบัญชีเกี่ยวกับทรัพย์สินถาวร        
- การบันทึกบัญชีเมื่อมีการเลิกใช้ทรัพย์สินถาวร        
- การบันทึกบัญชีเมื่อมีการจำหน่ายทรัพย์สินถาวร        
- การบันทึกบัญชีเมื่อมีการแลกเปลี่ยนทรัพย์สินถาวร        
- ความแตกต่างระหว่างมาตรฐานการบัญชีและหลักสรรพากร        
  การบันทึกบัญชีลิสซิ่ง        
13.00 - 14.15 น. คำนวณค่าเสื่อมราคาพร้อมวิธีการบันทึกบัญชี        
- กรณีที่อายุการใช้งานเท่าเดิมแต่ประสิทธิภาพดีขึ้น        
- กรณีที่อายุการใช้งานเพิ่มขึ้นและประสิทธิภาพดีขึ้น        
- กรณีที่เป็นการบันทึกบัญชีแบบแทนที่  (Subsititution Approch)        
14.30 - 16.30 น. ข้อหารือสรรพากรในเรื่องทรัพย์สินถาวรอย่างละเอียด        
- ตอบปัญหาและแก้ไขปัญหา โดยอ้างอิงข้อหารือ        
ค่าธรรมเนียมจัดที่สถาบันเอง 1 วัน 2,000 บาท   ( กรณีที่จัดนอกสถานที่  1 วัน 2,500 - 3,000 บาท )

Powered by MakeWebEasy.com