หลักสูตรการบัญชีเพื่อการส่งออก


หลักสูตร 1 วัน
หลักสูตร การบัญชีเพื่อการส่งออก
เวลาอบรม เนื้อหา วิทยากร นับจำนวนชั่วโมง
บัญชี
(ชั่วโมง)
อื่นๆ
(ชั่วโมง)
รวม
(ชั่วโมง)
09.00-10.15 น. คำสั่งกรมสรรพากรที่เกี่ยวข้องกับการส่งออก อ.สุขสิรี เจษฎาพรชัย      
- ระเบียบข้อบังคับและRuling ใหม่ๆที่เกี่ยวข้องกับการส่งออก        
- ความรู้การบันทึกอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ        
  ในการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มตามมาตรา 65ทวิ(5)        
- การบันทึกบัญชีเพื่อการส่งออกตามสัญญาซื้อขาย        
  แบบราคาC.I.F. และ F.O.B หลายๆรูปแบบ        
10.30 - 12.00 น. หลักการบันทึกบัญชีเพื่อการส่งออก        
- ขั้นตอนการเบิกเงินทดรองจ่ายและการเคลียร์เงิน        
  ทดรองจ่ายพร้อมทั้งวิธีการบันทึกบัญชี        
- ความรู้เกี่ยวกับ Packing Credit  พร้อมหลักการบันทึก        
  บัญชี การจัดทำ Tax Coupon        
- บันทึกบัญชีอย่างไรในเรื่อง Tax Coupon จึงไม่ถูก        
  สรรพากรประเมินในภายหลัง        
13.00 - 14.15 น. ความรู้เกี่ยวกับเขต EPZ/FREE ZONE        
- การนำสินค้าเข้าไปในเขตEPZ/FREE ZONE โดยผ่าน        
  พิธีการศุลกากรในการส่งออก มีกรณีศึกษาอะไรบ้าง        
- กรณีศึกษาใดบ้างที่ก่อประโยชน์สูงสุด        
  และประหยัดภาษีได้อย่างไร        
14.30 - 16.30 น. ตัวอย่างเอกสารของจริงเกี่ยวกับการบัญชีเพื่อการส่งออก        
  พร้อมเฉลย        
ค่าธรรมเนียมจัดที่สถาบันเอง 1 วัน 2,000 บาท   ( กรณีที่จัดนอกสถานที่  1 วัน 2,500 - 3,000 บาท )

Powered by MakeWebEasy.com