หลักสูตร ต้นทุนโรงงานอุตสาหกรรม PROCESSING COST


หลักสูตร 1 วัน
หลักสูตร ต้นทุนโรงงานอุตสาหกรรม PROCESSING COST
เวลาอบรม เนื้อหา วิทยากร นับจำนวนชั่วโมง
บัญชี
(ชั่วโมง)
อื่นๆ
(ชั่วโมง)
รวม
(ชั่วโมง)
09.00-10.15 น. เอกสารที่เกี่ยวข้องกับต้นทุนการผลิต อ.สุขสิรี เจษฎาพรชัย      
- ขั้นตอนการรับใบสั่งจองสินค้า การสั่งผลิต การสร้างสูตรการผลิต        
- การคำนวณหาวัตถุดิบมาใช้ในการผลิต การเบิกวัตถุดิบไปใช้ใน        
  กระบวนการผลิตพร้อมหลักการบันทึกบัญชี        
- การคำนวณค่าแรงงานที่เข้าสู่กระบวนการผลิตพร้อมหลักการ        
  บันทึกบัญชี        
10.30 - 12.00 น. การจัดทำศูนย์ต้นทุน        
- การปันส่วนต้นทุนการผลิตแบบเป็นขั้น พร้อมทั้งหลักการ        
  บันทึกบัญชี        
- การคำนวณหน่วยจำนวนหน่วยเริ่มผลิตสำเร็จ        
13.00 - 14.15 น. การจัดทำรายงานสรุปต้นทุนการผลิต        
- ตัวอย่างภาคปฏิบัตจริง ตั้งแต่เริ่มต้นการสั่งผลิต การคำนวณ        
  ต้นทุนวัตถุดิบ ต้นทุนค่าแรงงาน ค่าใช้จ่ายการผลิต        
- การคำนวณต้นทุนต่อหน่วยสินค้า        
- การจัดทำงบกำไรขาดทุน        
13.00 - 14.15 น. การจัดทำรายงานสรุปต้นทุนการผลิต        
- ตัวอย่างภาคปฏิบัตจริง ตั้งแต่เริ่มต้นการสั่งผลิต การคำนวณ        
  ต้นทุนวัตถุดิบ ต้นทุนค่าแรงงาน ค่าใช้จ่ายการผลิต        
- การคำนวณต้นทุนต่อหน่วยสินค้า        
- การจัดทำงบกำไรขาดทุน        
14.30 - 16.30 น. ความรู้เกี่ยวกับเศษวัตถุของเสียปกติเกินปกติของมีตำหนิ        
  พร้อมหลักการบันทึกบัญชี        
ค่าธรรมเนียมจัดที่สถาบันเอง 1 วัน 2,000 บาท   ( กรณีที่จัดนอกสถานที่  1 วัน 2,500 - 3,000 บาท )

Powered by MakeWebEasy.com