หลักสูตรการบัญชีเพื่อการนำเข้า


หลักสูตร 1 วัน
หลักสูตร การบัญชีเพื่อการนำเข้า
เวลาอบรม เนื้อหา วิทยากร นับจำนวนชั่วโมง
บัญชี
(ชั่วโมง)
อื่นๆ
(ชั่วโมง)
รวม
(ชั่วโมง)
09.00-10.15 น. ระเบียบข้อบังคับและ Rulingใหม่ๆตามกฎหมายสรรพากร อ.สุขสิรี เจษฎาพรชัย      
- การบันทึกบัญชีเพื่อการนำเข้าสินค้าตามสัญญาซื้อขาย        
  แบบราคาC.I.F. และ F.O.B. หลายๆรูปแบบ        
- คำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มตามมาตรา 65ทวิ(5)        
- ความรู้การบันทึกอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ        
  ในการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มตามมาตรา 65ทวิ(5)        
10.30 - 12.00 น. หลักการบันทึกบัญชีเพื่อการนำเข้า        
- ขั้นตอนการเบิกเงินทดรองจ่ายและการเคลียร์เงินทดรอง        
  จ่ายพร้อมทั้งวิธีการบันทึกบัญชี        
- การเคลมค่าเสียหายจากการนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศ        
  พร้อมทั้งวิธีการบันทึกบัญชี        
- การคำนวณต้นทุนต่อหน่วยสินค้าโดยวิธีปันส่วนต้นทุน        
- การบันทึกบัญชีตามชนิดของสัญญาซื้อขาย        
13.00 - 14.15 น. ความรู้เกี่ยวกับเขต EPZ/FREE ZONE        
- การนำสินค้าออกจากเขต EPZ/FREE ZONE โดยผ่าน        
  พิธีการศุลกากรในการนำเข้าถือเป็นการนำเข้า        
  มีกรณีศึกษาอะไรบ้าง        
14.30 - 16.30 น. ตัวอย่างเอกสารของจริงเกี่ยวกับการบัญชีเพื่อการนำเข้า        
  พร้อมเฉลย        
ค่าธรรมเนียมจัดที่สถาบันเอง 1 วัน 2,000 บาท   ( กรณีที่จัดนอกสถานที่  1 วัน 2,500 - 3,000 บาท )

Powered by MakeWebEasy.com