หลักสูตรค่าใช้จ่ายส่งเสริมการขาย


หลักสูตร 1 วัน
หลักสูตร ค่าใช้จ่ายส่งเสริมการขาย
เวลาอบรม เนื้อหา วิทยากร นับจำนวนชั่วโมง
บัญชี
(ชั่วโมง)
อื่นๆ
(ชั่วโมง)
รวม
(ชั่วโมง)
09.00-10.15 น. ส่งเสริมการขายประเภทใดที่ไม่ต้องเสียภาษีขาย อ.สุขสิรี เจษฎาพรชัย      
  พร้อมหลักการบันทึกบัญชี พร้อมตัวอย่างประกอบ        
- หลักเกณฑ์การแจกสินค้าตัวอย่างและสินค้าทดลองใช้        
  ที่ไม่ต้องเสียภาษีขาย        
- หลักเกณฑ์การแจกและการแถมที่ไม่ต้องเสียภาษีขาย        
- หลักเกณฑ์การส่งสินค้าที่นำไปให้ทดลองใช้        
  ที่ไม่ต้องเสียภาษีขาย        
10.30 - 12.00 น. ส่งเสริมการขายประเภทใดที่ต้องเสียภาษีขาย พร้อมหลัก        
  การบันทึกบัญชี พร้อมตัวอย่างประกอบ        
- หลักเกณฑ์การแจกสินค้าตัวอย่างและสินค้าทดลอง        
  ใช้ที่ต้องเสียภาษีขาย        
- หลักเกณฑ์การแจกและการแถมที่ต้องเสียภาษีขาย        
- หลักเกณฑ์การส่งสินค้าที่นำไปให้ทดลองใช้ที่ต้องเสียภาษีขาย        
- ค่าใช้จ่ายส่งเสริมการขายหรือประโยชน์ใดๆใน        
  การส่งเสริมการขายที่ต้องเสียภาษีขาย        
- รางวัล การประกวด การแข่งขัน การชิงโชค หรือ        
  ประโยชน์ใดๆเนื่องจากส่งเสริมการขายที่ต้องเสียภาษีขาย        
13.00 - 14.15 น. กระเช้าของขวัญ และความรู้เกี่ยวกับการหักภาษี ณ ที่จ่าย        
- การเลือกส่งเสริมการขายเป็นการแจกหรือการแถม        
  อย่างใดจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด        
- ค่าใช้จ่ายส่งเสริมการขายประเภทใดบ้างที่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย        
- ค่าใช้จ่ายส่งเสริมการขายประเภทใดบ้างที่ไม่ต้องหักภาษี        
  ณ ที่จ่าย        
14.30 - 16.30 น. แบบทดสอบการบันทึกบัญชีการส่งเสริมการขายที่ต้องเสีย        
  ภาษีขายและที่ไม่ต้องเสียภาษีขาย พร้อมเฉลย        
  ตอบปัญหาและแก้ไขปัญหา โดยอ้างอิงข้อหารือ        
ค่าธรรมเนียมจัดที่สถาบันเอง 1 วัน 2,000 บาท   ( กรณีที่จัดนอกสถานที่  1 วัน 2,500 - 3,000 บาท )

Powered by MakeWebEasy.com