หลักสูตร ต้นทุนโรงงานอุตสาหกรรม JOB ORDER COST


หลักสูตร 1 วัน
หลักสูตร ต้นทุนโรงงานอุตสาหกรรม JOB ORDER COST
เวลาอบรม เนื้อหา วิทยากร นับจำนวนชั่วโมง
บัญชี
(ชั่วโมง)
อื่นๆ
(ชั่วโมง)
รวม
(ชั่วโมง)
09.00-10.15 น. ความหมายต้นทุนงานสั่งทำ อ.สุขสิรี เจษฎาพรชัย      
- ประเภทโรงงานอุตสาหกรรมที่ใช้ต้นทุนงานสั่งทำ        
- ลักษณะของการบัญชีของต้นทุนงานสั่งทำ        
- บัตรต้นทุนงานสั่งทำ        
  เอกสารที่เกี่ยวข้องกับต้นทุนการผลิต        
- ขั้นตอนการรับใบสั่งจองสินค้า การสั่งผลิต การสร้างสูตรการผลิต        
- การคำนวณหาวัตถุดิบมาใช้ในการผลิต การเบิกวัตถุดิบไปใช้ใน        
  กระบวนการผลิตพร้อมหลักการบันทึกบัญชี        
- การคำนวณค่าแรงงานที่เข้าสู่กระบวนการผลิตพร้อมหลักการ         
  บันทึกบัญชี        
 10.30 - 12.00 น. วิธีการบันทึกบัญชีตามระบบบัญชีงานสั่งทำ        
- รายการค้า        
- หลักการบันทึกบัญชี        
- เอกสารที่เกี่ยวข้อง        
13.00 - 14.15 น. ตัวอย่างภาคปฏิบัตจริง ต้นทุนงานสั่งทำ        
การบันทึกการซื้อวัตถุดิบทางตรงและวัตถุดิบทางอ้อม        
- การบันทึกการเบิกใช้วัตถุดิบ        
- การบันทึกค่าแรงงานทางตรงและทางอ้อม        
- การบันทึกบัญชีเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายการผลิตคิดเข้างาน        
 14.30 - 16.30 น. การจัดทำใบสรุปค่าใช้จ่ายการผลิต        
- การปิดบัญชีค่าใช้จ่ายการผลิตคิดเข้างานเข้าบัญชีคุมค่าใช้จ่าย        
  การผลิต        
- รายงานสรุปค่าใช้จ่ายการผลิตคิดเข้างานสูงหรือต่ำไปเมื่อเทียบ        
  กับค่าใช้จ่ายการผลิตที่เกิดขึ้นจริง        
- การบันทึกผ่านเข้าแยกประเภท        
- การจัดทำงบต้นทุนสินค้าที่ผลิตและต้นทุนขาย        
- พร้อมหลักการบันทึกบัญชี        
ค่าธรรมเนียมจัดที่สถาบันเอง 1 วัน 2,000 บาท   ( กรณีที่จัดนอกสถานที่  1 วัน 2,500 - 3,000 บาท )

Powered by MakeWebEasy.com