หลักสูตรภาษีซื้อ และ ภาษีขาย


หลักสูตร 1 วัน
หลักสูตร ภาษีซื้อ และ ภาษีขาย
เวลาอบรม เนื้อหา วิทยากร นับจำนวนชั่วโมง
บัญชี
(ชั่วโมง)
อื่นๆ
(ชั่วโมง)
รวม
(ชั่วโมง)
09.00-10.15 น. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่มพร้อมหลัก อ.สุขสิรี เจษฎาพรชัย      
  การบันทึกบัญชี        
- ใบกำกับภาษีแบบเต็มรูปแบบต้องประกอบด้วยรายการอะไรบ้าง        
- ใบแทนใบกำกับภาษี และข้อควรระวังในการใช้        
  ใบแทนใบกำกับภาษี        
- ตัวอย่างการบันทึกบัญชี ข้อหารือเกี่ยวกับภาษีซื้อ        
10.30 - 12.00 น. ข้อหารือภาษีซื้อที่นำมาหักออกจากภาษีขายได้และไม่ได้        
  ภาษีซื้อที่นำมาถือเป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิได้        
  และไม่ได้จำแนกเป็นกรณีใดบ้าง        
- กรณีภาษีซื้อต้องห้ามนำมาหักออกจากภาษีขาย        
  และไม่มีสิทธินำมาถือเป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิ        
- กรณีภาษีซื้อต้องห้ามนำมาหักออกจากภาษีขาย        
  แต่มีสิทธินำมาถือเป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิได้        
- กรณีที่ภาษีซื้อมีสิทธินำมาหักออกจากภาษีขาย        
  แต่ไม่มีสิทธินำมาถือเป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิ        
- คำสั่งกรมสรรพากรที่ป.104/2544  และป.116/2545 พร้อม        
  ทั้งหลักเกณฑ์ในการต้องยื่นแบบภ.พ.36 หรือไม่อย่างไร        
13.00 - 14.15 น. TAX POINT ในแต่ละธุรกิจเกิดขึ้นเมื่อใด        
- TAX POINT ในแต่ละธุรกิจซื้อมาขายไปเกิดขึ้นเมื่อใด        
- TAX POINT ในแต่ละธุรกิจบริการเกิดขึ้นเมื่อใด        
- การนำสินค้าไปใช้หรือการใช้บริการเพื่อการประกอบ        
  กิจการของตนเองโดยตรงที่ไม่ถือเป็นการขาย        
- การจำหน่ายจ่ายโอนสินค้าโดยไม่มีประโยชน์หรือ        
  ค่าตอบแทนที่ต้องเสียภาษีขาย ได้แก่รายการใดบ้าง        
  พร้อมหลักการบันทึกบัญชี        
- การให้บริการโดยไม่มีประโยชน์หรือค่าตอบแทนที่ต้อง        
  เสียภาษีขายได้แก่รายใดบ้าง พร้อมหลักการบันทึกบัญชี        
14.30 - 16.30 น. แบบทดสอบการบันทึกบัญชี ภาษีซื้อ ภาษีขาย พร้อมเฉลย        
- ตอบปัญหาและแก้ไขปัญหา โดยอ้างอิงข้อหารือ        
ค่าธรรมเนียมจัดที่สถาบันเอง 1 วัน 2,000 บาท   ( กรณีที่จัดนอกสถานที่  1 วัน 2,500 - 3,000 บาท )

Powered by MakeWebEasy.com