หลักสูตร การจัดทำงบกระแสเงินสด


หลักสูตร 1 วัน
หลักสูตร การจัดทำงบกระแสเงินสด
เวลาอบรม เนื้อหา วิทยากร นับจำนวนชั่วโมง
บัญชี
(ชัวโมง)
อื่นๆ
(ชัวโมง)
รวม
(ชัวโมง)
09.00-12.00 น. การจัดทำงบกระแสเงินสด อ.สุขสิรี เจษฎาพรชัย      
- เงินสดรับจากการกิจกรรมดำเนินงานประกอบด้วยรายการใด        
- เงินสดใช้ไปจากการกิจกรรมดำเนินงานประกอบด้วยรายการใด        
- เงินสดรับจากการกิจกรรมลงทุนประกอบด้วยรายการใด        
- เงินสดใช้ไปจากการกิจกรรมลงทุนประกอบด้วยรายการใด        
13.00 - 14.15 น. ตัวอย่างภาคปฏิบัติการจัดทำงบกระแสเงินสด        
- กระแสเงินสดที่นำไปใช้ปฏิบัติงานที่นำไปใช้ได้กับทุกองค์กร        
14.30 - 16.30 น. ตัวอย่างภาคปฏิบัติการจัดทำงบกระแสเงินสด (ต่อ)        
ค่าธรรมเนียมจัดที่สถาบันเอง 1 วัน 2,000 บาท   ( กรณีที่จัดนอกสถานที่  1 วัน 2,500 - 3,000 บาท )

Powered by MakeWebEasy.com