หลักสูตรค่าใช้จ่ายที่สรรพากรอนุมัติ


หลักสูตร 1 วัน
หลักสูตร ค่าใช้จ่ายที่สรรพากรอนุมัติและไม่อนุมัติให้ถือเป็นค่าใช้จ่าย
เวลาอบรม เนื้อหา วิทยากร นับจำนวนชั่วโมง
บัญชี
(ชั่วโมง)
อื่นๆ
(ชั่วโมง)
รวม
(ชั่วโมง)
09.00-10.15
น.
ค่าใช้จ่ายต้องห้ามตามมาตรา 65 ตรี และ  65ทวิ อ.สุขสิรี เจษฎาพรชัย      
  พร้อมข้อหารือสรรพากรและหลักการบันทึกบัญชี        
- รายจ่ายอันมีลักษณะเป็นการส่วนตัวและให้โดยเสน่หา        
  ได้แก่รายการประเภทมีข้อหารือใดบ้างที่นำมาอ้างอิงได้        
- รายจ่ายอันมีลักษณะเป็นการลงทุน มีรายการประเภท        
  ใดบ้างที่ถือเป็นรายจ่ายฝ่ายทุน และต้องบันทึกบัญชี        
  อย่างไรจึงไม่ผิดพลาด        
10.30 - 12.00 น. รายจ่ายค่าเลี้ยงรับรองในแบบภ.ง.ด.50 มีทั้งที่ถือเป็น        
  รายจ่ายได้และถือเป็นรายจ่ายต้องห้าม มีหลักเกณฑ์        
  ใดที่สามารถนำมาพิจารณา และต้องบันทึกปรับปรุง        
  บัญชีอย่างไรเพื่อให้เกิดความถูกต้อง        
- รายจ่ายเกี่ยวกับเบี้ยปรับเงินเพิ่มถือเป็นค่าใช้จ่ายได้        
  และถือเป็นรายจ่ายต้องห้ามเป็นรายการประเภทใด        
  รายจ่าย มีข้อหารือใดที่สามารถนำมาอ้างอิง        
- รายจ่ายตามมาตรา 65ตรี(6ทวิ) มีรายการประเภทใด        
  บ้างที่ถือเป็นค่าใช้จ่ายต้องห้าม        
13.00 - 14.15 น. รายจ่ายที่ไม่มีใบเสร็จรับเงินมาแสดง จะมีวิธีใดที่จะทำ        
  ให้ถือเป็นค่าใช้จ่ายได้        
- รายจ่ายที่กำหนดจากผลกำไร มีรายจ่ายประเภทใดที่        
  ถือเป็นค่าใช้จ่ายต้องห้าม ถ้าเช่นนั้นจะทำอย่างไรเพื่อ        
  ถือเป็นค่าใช้จ่ายได้ตามกฎหมาย        
- รายจ่ายต้องห้ามที่ถูกสรรพากรประเมินเป็นประจำ        
  ได้แก่รายจ่ายใดบ้าง เพราะเหตุใด        
14.30 - 16.30 น. แบบทดสอบรายจ่ายต้องห้ามและรายจ่ายที่ถือเป็น        
  ค่าใช้จ่ายได้ตามกฎหมาย พร้อมทั้งเฉลย และสรุป        
  หลักการที่เข้าใจง่ายๆไม่ต้องท่องจำ        
- ตอบปัญหาและแก้ไขปัญหา โดยอ้างอิงข้อหารือ        
ค่าธรรมเนียมจัดที่สถาบันเอง 1 วัน 2,000 บาท   ( กรณีที่จัดนอกสถานที่  1 วัน 2,500 - 3,000 บาท )

Powered by MakeWebEasy.com