หลักสูตร วางแผนภาษี


หลักสูตร 1 วัน
หลักสูตร วางแผนภาษี
เวลาอบรม เนื้อหา วิทยากร นับจำนวนชั่วโมง
บัญชี
(ชัวโมง)
อื่นๆ
(ชัวโมง)
รวม
(ชัวโมง)
09.00-10.15 น.   อ.สุขสิรี
 เจษฎาพรชัย
     
- หลักการวางแผนภาษี        
- การวางแผนเกี่ยวกับภาษีซื้อ        
- การวางแผนเกี่ยวกับภาษีขาย        
- สินค้าที่ไม่อยู่ในข่ายต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม        
10.30 - 12.00 น.          
- กรณีใดที่ไม่ต้องออกใบกำกับภาษี        
- การวางแผนภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย เช่น ค่าขนส่ง        
  อย่างใดบ้าง ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย 1% , 3% , 5%        
13.00 - 14.15 น.          
- รายจ่ายอันมีลักษณะเป็นการลงทุน        
- หลักเกณฑ์เกี่ยวกับรายจ่ายอันมีลักษณะเป็นการลงทุน        
- การวางแผนส่งเสริมการขาย        
  - ที่ต้องเสียภาษีขาย        
  - ที่ไม่ต้องเสียภาษีขาย        
  - ที่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย        
- การวางแผนสินค้าเพื่อไม่ให้เกิดสินค้าขาดและเกิน        
14.30 - 16.30 น. กรณีศึกษา        
- ตอบปัญหาและแก้ไขปัญหา โดยอ้างอิงข้อหารือ        
ค่าธรรมเนียมจัดที่สถาบันเอง 1 วัน 2,000 บาท   ( กรณีที่จัดนอกสถานที่  1 วัน 2,500 - 3,000 บาท )

Powered by MakeWebEasy.com