หลักสูตรนักบัญชีอย่างมืออาชีพ


สถาบัน ACCOUNTING & TAX   TRAINING
โทร.02-311-7745 หรือ 084-725-0676 Fax 02-311-7745
หลักสูตรผู้จัดการบัญชีอย่างมืออาชีพ
(สำหรับพนักงานบัญชีที่มีปัญหาพื้นฐานบัญชีไม่แกร่ง ขาดรากแก้วควรไปเริ่มต้นในหลักสูตรนักบัญชีอย่างมืออาชีพ ไม่ควรข้ามขั้นตอน)
(หลักสูตรเน้นภาคปฏิบัติ รับเพียง 10 ท่านเท่านั้น)
(วิทยากรคืออาจารย์สุขสิรี เจษฎาพรชัย ผู้เรียบเรียงหนังสือคู่มือปฏิบัติงานผู้จัดการบัญชีอย่างมืออาชีพ ฯลฯ และเป็นวิทยากรให้กับหน่วยงาน องค์กร และบริษัททั้งในประเทศและต่างประเทศ ด้วยประสบการณ์ 30 ปี)
          นักบัญชีที่ยังไม่มีพื้นฐานบัญชีที่แกร่งเพียงพอ เป็นดาบสองคมกับตนเองและกับองค์กรด้วย ทั้งนี้เพราะอาจถูกสรรพากรประเมินและตรวจสอบ ผลก็คือต้องถูกเบี้ยปรับ เงินเพิ่มให้สรรพากร ความเชื่อถือของหัวหน้าหรือผู้บริหารที่เคยมีกับนักบัญชีจะขาดความเชื่อถือลง การจะก้าวไปสู่จุดหมายที่ตั้งใจไว้ก็เลือนลาง สิ่งหนึ่งที่ก้าวเข้ามาแทนที่คือการขาดความเชื่อมั่นในตัวเอง ขาดความกระตือรือร้น ความอยากได้ อยากเป็น ก็น้อยลงจนกลายเป็นทำงานรับเงินเดือนไปวันๆ ไม่ยินดียินร้ายอีกต่อไป

          ดังนั้นหากนักบัญชีที่มีความรู้สึกอย่างนี้ มาสร้างโอกาสให้กับตนเองดีหรือไม่ มาปูพื้นฐานบัญชีเพื่อสร้างฐานรากของตนเองให้มั่นคง ไม่ใช่พื้นฐานเพื่อใช้สอบ แต่เป็นการสร้างคุณภาพชีวิตให้กับตนเอง ทั้งนี้เพราะหากท่านมีพื้นฐานบัญชีที่แกร่ง ท่านจะพบว่าบัญชีไม่ยากอย่างที่คิด ความฝันว่าครั้งหนึ่งในชีวิตอยากเป็นผู้จัดการบัญชีจะไม่ใช่ความฝันอีกต่อไป และที่สำคัญนักบัญชีต้องทำความฝันให้เป็นจริงให้ได้  ทั้งนี้เพราะจะได้รองรับความเปลี่ยนแปลงในชีวิตของตนเอง

     
    สำหรับหลักสูตรผู้จัดการบัญชีนี้ จะต้องมีพื้นฐานที่ดีสามารถจัดทำงบการเงิน เรียนรู้การจัดทำงบดุล งบกำไรขาดทุนได้ด้วยมือได้ก่อน จึงค่อยเรียนหลักสูตรนี้ซึ่งเป็นหลักสูตรเร่งลัดสู่ความสำเร็จในการเป็นผู้จัดการบัญชีได้อย่างมั่นคง ท่านจะได้เรียนรู้หลักการบัญชีบันทึกให้สอดคล้องกับหลักกฎหมายสรรพากรได้
เนื้อหาหลักสูตรนี้
สัปดาห์ที่ 1 เรียนรู้กฎหมายสรรพากร เช่น ภาษีเงินได้หัก ณ  ที่จ่าย ภาษีมูลค่าเพิ่ม ประโยชน์ส่วนเพิ่มพนักงาน
สัปดาห์ที่ 2 เรียนรู้รายการใดบ้างที่สรรพากรอนุมัติให้ถือเป็นค่าใช้จ่ายได้ รายการใดบ้างที่สรรพากรไม่อนุมัติให้ถือเป็นค่าใช้จ่าย เรียนรู้ค่าใช้จ่ายส่งเสริมการขาย
สัปดาห์ที่ 3 เรียนรู้ทะเบียนทรัพย์สินถาวร การด้อยค่าของทรัพย์สินถาวร เรียนรู้ระบบสินค้าคงคลัง
สัปดาห์ที่ 4 เรียนรู้ภาษีเงินได้นิติบุคคลกลางปีและสิ้นปี
สัปดาห์ที่ 5 เรียนรู้บัญชีการนำเข้าและการส่งออก รวมทั้งความรู้ด้าน EPZ / FREE ZONE
สัปดาห์ที่ 6 เรียนรู้ต้นทุนโรงงานอุตสาหกรรม ต้นทุนงานสั่งทำ JOB ORDER COST
สัปดาห์ที่ 7 เรียนรู้ต้นทุนโรงงานอุตสาหกรรม ต้นทุนงานแบบต่อเนื่อง PROCESSING COST
             ผู้จบหลักสูตรนี้ถ้าต้องการทดสอบเพื่อหาอาชีพอิสระ ทางสถาบันฯมีโครงการร่วมกับบริษัท สุพรีเรียร์เทรนนิ่ง จำกัด โดยที่ผู้เข้าอบรมไม่จำเป็นต้องลาออกจากที่ทำงาน แต่ทางสถาบันอาจให้ท่านที่ผ่านการทดสอบเป็นที่ปรึกษา หรือรับจ้างทำบัญชี แล้วแต่ความสามารถ อย่ารอจนเกษียณแล้วจึงค่อยเตรียมตัว ทางสถาบันฯต้องการให้ผู้เข้าอบรมได้สามารถวางแผนชีวิตของตนเอง

 
 
  ( ติดต่อขอรายละเอียดเนื้อหาที่ 02-311-7745หรือ 084-725-0676 )

Powered by MakeWebEasy.com