หลักสูตรเจ้าของธุรกิจที่ไม่มีพื้นฐานบัญชีเรียน 10 วัน

ตารางการเรียนการสอนให้คลิกที่หน้าแรกอยู่มุมบนซ้าย


 ACCOUNTING & TAX   TRAINING
โทร.02-311-7745 หรือ 084-725-0676

Email : acc@accountingandtaxtraining.com
www.accountingandtaxtraining.com

669/21 สุขุมวิท 101 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 
(หลักสูตรเจ้าของธุรกิจและหลักสูตรผู้จัดการซึ่งเป็นหลักสูตร 10 วัน) 
(เรียนรู้เทคนิคง่ายๆ เข้าใจเร็ว ทำงานได้จริง ไม่เบื่อหน่าย แล้วท่านจะพบว่าบัญชีไม่ใช่เรื่องยากอย่างที่คิดต่อไป แจกหนังสือคู่มือปฏิบัติงานเจ้าของธุรกิจที่ไม่มีพื้นฐานบัญชีซึ่งเรียนรู้บัญชีแบบครบวงจร ได้ผล 100 % )


            หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับเจ้าของธุรกิจที่ไม่มีพื้นฐานความรู้บัญชีมาก่อนเลย แต่เห็นความสำคัญกับการจัดทำบัญชีเพื่อไม่ให้ถูกสรรพากรมาประเมินในภายหลัง   ปัญหาหนึ่งที่เจ้าของธุรกิจประสบคือเรียนบัญชีไม่รู้เรื่อง เข้าใจยาก ไม่รู้ว่าควรจะเริ่มต้นจุดใดก่อนหลัง    หรือหาที่เรียนแล้วแต่ก็ยังไม่รู้เรื่องหรือนำไปใช้งานไม่ได้จริง    ทางสถาบันจึงได้จัดหลักสูตรเจ้าของธุรกิจที่ไม่มีพื้นฐานบัญชีขึ้นเพื่อให้ผู้ประกอบการได้ลำดับขั้นตอนการทำบัญชีว่าควรจะเริ่มต้นจุดใดก่อนหลัง เพื่อไม่ให้เกิดความสับสนและสามารถนำไปปฏิบัติงานได้จริง  ด้วยวิธีการเรียนรู้อย่างง่ายๆ  เข้าใจเร็ว  ไม่เบื่อหน่าย  ที่สำคัญไม่ต้องถูกสรรพากรประเมินในภายหลัง ผู้เข้าอบรมจะพบว่าสิ่งที่ท่านได้จากการอบรมครั้งนี้ได้มากกว่าที่คิด  ทั้งนี้เพราะท่านจะสามารถจัดวางระบบบัญชีให้กับองค์กรของท่านได้เอง การวางระบบบัญชีที่ดีจะป้องกันการทุจริตได้ และทำให้การทำงานมีความคล่องตัวได้มากขึ้น  ท่านจะพบความเปลี่ยนแปลงจากการอบรมครั้งนี้อย่างชัดเจน ทางสถาบันไม่ได้เน้นปริมาณแต่เน้นคุณภาพ ท่านจะได้อะไรจากหลักสูตรเจ้าของธุรกิจที่ไม่มีพื้นฐานบัญชีนี้ (ให้นำเครื่องคิดเลขมาด้วยทุกครั้ง)

    1. เรียนรู้ความหมายของทรัพย์สิน หนี้สิน ทุน รายได้ ค่าใช้จ่าย ความหมายของเดบิตและเครดิต 
        
    2. เรียนรู้วิธีการวิเคราะห์เอกสารเพื่อบันทึกบัญชีผ่านเข้าสมุดรายวันเล่มต่างๆผ่านเข้าบัญชีแยกประเภทจนถึงนำตัวเลขไปใส่ในงบกำไรขาดทุน งบดุล เรียนรู้การจัดทำหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย  การจัดทำภ.ง.ด.3 และ 53 การจัดทำรายงานภาษีซื้อ การจัดทำรายงานภาษีขาย การจัดภ.พ.30    
      
    3. เรียนรู้วิธีการแนบเอกสาร จัดเก็บแฟ้มเอกสารต่างๆโดยใช้ภาคปฏิบัติงานจริงและการสร้างรหัสบัญชี

    4. เรียนรู้การทำงานล่วงหน้า เพื่อป้องกันปัญหาที่พนักงานไม่สามารถทำงานได้รับวันต่อวัน
   
    5. เรียนรู้ระบบการจัดวางระบบบัญชีตั้งแต่ระบบจัดซื้อ ระบบเจ้าหนี้ ระบบเงินทดรองจ่าย ระบบเงินสดย่อย ระบบขาย  ระบบลูกหนี้ ระบบทะเบียนทรัพย์สินถาวร ระบบสินค้าคงคลัง ภาษีเงินได้นิติบุคคลกลางปีและสิ้นรอบปีบัญชี
   
    6. เรียนรู้การทำงานที่ต้องประสานงานของแต่ละฝ่ายเพื่อให้งานเกิดความรวดเร็ว ไม่ทำงานซ้ำซ้อน

    7. เรียนรู้การบริหารสินค้าคงคลังให้เกิดประโยชน์สูงสุด การใช้เทคนิคส่งเสริมการขายเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับองค์กรของตนเอง

    8. เรียนรู้ด้านกฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการบันทึกบัญชี ไม่ใช่อาศัยความเคยชินเหมือนที่ผ่านมา เรียนรู้กฎหมายระเบียบและ Rulingใหม่ๆที่สรรพากรออกมา คำสั่งกรมสรรพากรที่ทุกองค์กรต้องปฏิบัติตาม เช่น เรียนรู้การหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย เรียนรู้ภาษีมูลค่าเพิ่ม ค่าใช้จ่ายต้องห้ามประโยชน์ส่วนเพิ่มพนักงาน

  9. เรียนรู้การจับผิดภ.ง.ด.50 สรรพากรจับผิดจุดไหนบ้าง เข้มข้น แค่เนื้อหานี้ก็คุ้มเกินคุ้ม

 

          หากเจ้าของธุรกิจที่มีปัญหาว่าท่านได้จ้างบุคคลภายนอกทำบัญชีของท่านถูกต้องหรือไม่ หรือต้องการทำบัญชีด้วยตัวท่านเอง ทางสถาบันฯเป็นทางเลือกหนึ่งที่จะช่วยท่านได้ ขอเพียงท่านมีความมุ่งมั่นจริงไม่จำเป็นต้องใช้เวลานานเป็นปีๆท่านก็สามารถทำบัญชีได้จริง สนใจติดต่อได้ที่ 02-311-7745 หรือ 084-745-0676
( วิทยากรคืออาจารย์สุขสิรี เจษฎาพรชัย ผู้เรียบเรียงหนังสือคู่มือปฏิบัติงานผู้จัดการบัญชีอย่างมืออาชีพ คู่มือเจ้าของธุรกิจที่ไม่มีพื้นฐานบัญชี(Basic-Advance) คู่มือปฏิบัติงานผู้จัดการบุคคลอย่างมืออาชีพ คู่มือการบัญชีเพื่อการนำเข้าและส่งออก คู่มือบัญชีเล่มอื่นๆ และเป็นวิทยากรให้กับหน่วยงาน องค์กร และบริษัททั้งในประเทศและต่างประเทศ ด้วยประสบการณ์ 30 ปีเป็นหลักประกัน เคยเป็นวิทยากรให้ธนาคารกสิกรไทย หน่วยงานราชการSme เป็นวิทยากรรับเชิญมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สมาคมเทคโนโลยี่ไทย-ญี่ปุ่น ปัจจุบันเปิดสอนเอง ACCOUNTING & TAX TRAINING)เนื้อหาหลักสูตรเจ้าของธุรกิจที่ไม่มีพื้นฐานบัญชี 10 วัน :-

     สัปดาห์ที่ 1 เรียนรู้ความหมายของเดบิต เครดิตคืออะไร รายการใดบ้างที่ถือเป็นทรัพย์สิน หนี้สิน ส่วนของผู้ถือหุ้น รายได้ ค่าใช้จ่าย ความหมายของสมุดรายวันแต่ละเล่ม การวิเคราะห์เอกสารเพื่อผ่านเข้าบัญชีแยกประเภท การนำตัวเลขบัญชีแยกประเภทมาจัดทำงบการเงิน งบดุล งบกำไรขาดทุน (ภาคปฏิบัติ) 
       
     สัปดาห์ที่ 2 ตัวอย่างเอกสารทำงานจริง พร้อมหลักการบันทึกบัญชีที่ถูกต้อง (ภาคปฏิบัติ)แบบครบวงจร พร้อมตัวอย่างการนำไปปฏิบัติงานจริงจากหนังสือคู่มือเจ้าของธุรกิจที่ไม่มีพื้นฐานบัญชี (Basic - Advance) เพื่อนำไปประยุกต์ใช้กับโปรแกรมบัญชีได้อย่างมีประสิทธิภาพ      

     สัปดาห์ที่ 3 ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย รวบรวมหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการหักภาษี ณ ที่จ่าย ข้อหารือและแนววินิจฉัยกรมสรรพากร คำสั่งกรมสรรพากรต่างๆ มาตรา 40 รวมทั้งกรณีศึกษาที่เกิดขึ้นจริงมาทำการวิเคราะห์เพื่อนำมาบันทึกบัญชีให้สอดคล้องกับหลักภาษีอากร 

     สัปดาห์ที่ 4  ภาษีมูลค่าเพิ่มได้แก่ภาษีซื้อและภาษีขาย ภาษีซื้อรายการใดบ้างที่สามารถนำไปหักภาษีขายได้ ภาษีซื้อรายการใดบ้างที่ไม่สามารถนำภาษีซื้อมาหักภาษีขายแต่สามารถนำภาษีซื้อมาถือเป็นต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายได้ ภาษีซื้อรายการใดบ้างที่ไม่สามารถนำภาษีซื้อมาหักภาษีขายได้และไม่สามารถนำภาษีซื้อมาถือเป็นค่าใช้จ่ายได้ รายการอะไรบ้างที่ภาษีซื้อหักภาษีขายได้และต้องเสียภาษีขายด้วย พร้อมทั้งกรณีศึกษาที่เกิดขึ้นจริงมาทำการวิเคราะห์เพื่อนำมาบันทึกบัญชีให้สอดคล้องกับหลักภาษีอากร 

     สัปดาห์ที่ 5  ประโยชน์ส่วนเพิ่มพนักงาน วิธีการคำนวณประโยชน์ส่วนเพิ่มพนักงาน รายจ่ายเกี่ยวกับพนักงานรายการใด้บ้างที่ถือเป็นสวัสดิการพนักงานที่ต้องนำมารวมกับเงินได้พนักงาน รายการใดบ้างที่ไม่ต้องรวมเป็นเงินได้พนักงาน ค่าสวัสดิการพนักงานรายการใดบ้างที่นำมาถือเป็นค่าใช้จ่ายได้และรายการใดบ้างไม่สามารถนำมาถือเป็นค่าใช้จ่ายได้ ข้อหารือสรรพากรต่างๆ พร้อมกรณีศึกษาที่เกิดขึ้นจริงมาทำการวิเคราะห์เพื่อนำมาบันทึกบัญชีให้สอดคล้องกับหลักภาษีอากร รวมทั้งการสร้างแบบฟอร์มที่นำใช้งานกับฝ่ายบุคคล

     สัปดาห์ที่ 6  ค่าใช้จ่ายรายการใดบ้างที่สรรพากรอนุมัติให้เป็นค่าใช้จ่ายและรายการใดบ้างที่สรรพากรไม่อนุมัติให้ถือเป็นค่าใช้จ่าย ประมวลกฎหมายและข้อหารือกรมสรรพากร  พร้อมทั้งกรณีศึกษาที่เกิดขึ้นจริงมาทำการวิเคราะห์เพื่อนำมาบันทึกบัญชีให้สอดคล้องกับหลักภาษีอากร 

     สัปดาห์ที่ 7 ค่าใช้จ่ายส่งเสริมการขายรายการใดบ้างที่ภาษีซื้อหักภาษีขายได้และไม่ต้องเสียภาษีขาย และรายการใดของค่าใช้จ่ายส่งเสริมการขายที่ภาษีซื้อหักภาษีขายได้แต่ต้องนำส่งภาษีขาย คำสั่งกรมสรรพากรที่ป.118/2545 ข้อหารือกรมสรรพากร พร้อมทั้งกรณีศึกษาที่เกิดขึ้นจริงมาทำการวิเคราะห์เพื่อนำมาบันทึกบัญชีให้คล้องกับหลักภาษีอากร

     สัปดาห์ที่ 8  สินค้าคงคลัง วิธีการคำนวณต้นทุนสินค้า การสร้างรหัสสินค้า สรรพากรกำหนดความน่าเชื่อถือเพื่อประเมินผลอะไรบ้าง สินค้าขาดเกินเกิดจากสาเหตุใด การวิเคราะห์อัตราสินค้าคงคลัง หลักการตรวจนับสินค้าคงคลัง ซึ่งต้องทราบวัตถุประสงค์ของการตรวจนับ วางแผนก่อนการตรวจนับ วิธีการตรวจนับสินค้า คำสั่งกรมสรรพากร ป.79/2541 พร้อมทั้งการปรับปรุงสินค้าขาดเกินจากการตรวจนับสินค้า กรณีศึกษาที่เป็นผลทำให้ถูกสรรพากรประเมิน

     สัปดาห์ที่ 9  วางแผนภาษีเกี่ยวกับทะเบียนทรัพย์สินถาวร รายจ่ายอันมีลักษณะเป็นการลงทุน ต้นทุนเพื่อการได้ซึ่งทรัพย์สินถาวรประกอบด้วยรายการอะไรบ้าง รายจ่ายในการต่อเติม รายจ่ายในการเปลี่ยนแปลง รายจ่ายในการขยายออก รายจ่ายในการทำให้ดีขึ้นซึ่งทรัพย์สินแต่มิใช่เป็นการซ่อมแซมให้คงสภาพเดิม วิธีการคำนวณค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคาของทรัพย์สินถาวรประเภทต่างๆ การคำนวณค่าสึกหรอกรณีที่ซื้อที่ดินพร้อมอาคาร วิธีรวมต้นทุนใหม่เข้าเป็นทุน วิธีการบันทึกลดบัญชีค่าเสื่อมราคาสะสม วิธีแทนที่ วิธีการบันทึกส่วนเกินทุนจากการตีราคาทรัพย์สินเพิ่มขึ้น การจัดทำบัตรทะเบียนทรัพย์สินถาวร การสร้างรหัสทรัพย์สินถาวร การจำหน่ายทรัพย์สินถาวร ประมวลกฎหมายและข้อหารือสรรพากร พร้อมทั้งกรณีศึกษาที่เกิดขึ้นจริงมาทำการวิเคราะห์เพื่อให้การบันทึกบัญชีสอดคล้องกับหลักภาษีอากร

     สัปดาห์ที่ 10 ช่วงเช้าเรียน การจัดทำภาษีเงินได้นิติบุคคลกลางปีและสิ้นปี รายการใดบ้างที่ทำให้กำไรสุทธิต่ำไป รายการใดบ้างที่ทำให้กำไรสุทธิสูงไป การประมาณการกำไรสุทธิขาดไปเกิน 25% ต้องเสียเงินเพิ่ม 20% ช่วงบ่ายเรียนการจัดทำงบกระทบยอดบัญชีเงินฝากธนาคารที่ธนาคารเป็นผู้จัดทำกับบัญชีเงินฝากที่กิจการเป็นผู้จัดทำต่างกันด้วยสาเหตุใด เรียนรู้เรื่องจุดประสงค์การบันทึกบัญชีแตกต่าง เรียนรู้เรื่องการจับผิดภ.ง.ด.50 หากกรอกตัวเลขในแบบฟอร์มภ.ง.ด.50แล้ว หากไม่สามารถตอบแหล่งที่มาของตัวเลขได้นั่้นหมายถึงต้องถูกสรรพากรประเมินแน่นอน ปัญหาคือเจ้าของธุรกิจบันทึกบัญชีไม่เป็นจึงไม่สามารถตอบปัญหาสรรพากรได้นั่นเอง


ตารางเปิดอบรมสัมมนาให้คลิกที่  "  หน้าแรก " ของเว็ปไซค์

 

 

Powered by MakeWebEasy.com