หลักสูตรหักภาษี ณ ที่จ่าย


หลักสูตร 1 วัน
หลักสูตร หักภาษี ณ ที่จ่ายอย่างไรจึงไม่ถูกเบี้ยปรับเงินเพิ่ม
เวลาอบรม เนื้อหา วิทยากร นับจำนวนชั่วโมง
บัญชี
(ชั่วโมง)
อื่นๆ
(ชั่วโมง)
รวม
(ชั่วโมง)
09.00-10.15
น.
มาตรา 40(1) ถึง มาตรา 40(8) มีรายการอะไรบ้าง อ.สุขสิรี เจษฎาพรชัย      
- บัญชีพิเศษแสดงการหักภาษี ณ ที่จ่ายและการนำส่งภาษี        
- หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายใช้เกณฑ์ใดในการ        
  หักภาษี ณ ที่จ่าย        
- วิธีการคำนวณภาษีที่บริษัทออกให้        
10.30 - 12.00
น.
คำว่าขนส่ง ค่าบริการ ค่าเช่ามีความหมายแตกต่างกัน        
  อย่างไร พร้อมหลักการบันทึกบัญชีอย่างไรให้ถูกต้อง        
- ค่าขนส่งอย่างใดบ้างที่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย 1%        
- ค่าขนส่งอย่างใดบ้างที่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%        
- ค่าขนส่งอย่างใดบ้างที่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย 5%        
- ค่าขนส่งอย่างใดบ้างที่ไม่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย        
13.00 - 14.15
น.
108 ปัญหาข้อหารือสรรพากรพร้อมหลักการบันทึกบัญชี        
  ให้สอดคล้องกับหลักสรรพากร        
- ข้อหารือเรื่องค่าขนส่ง ค่าเบี้ยประกันภัย        
- ข้อหารือเรื่องค่าบริการ ค่าจ้างทำของ ค่าบริการออกอากาศ        
  ค่าเช่าบูธ ค่าธรรมเนียมธนาคาร ค่าก่อสร้าง ฯลฯ        
- ค่าใช้จ่ายส่งเสริมการขายหรือประโยชน์ใดๆเนื่องจาก        
  การส่งเสริมการขายที่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% และ        
  รางวัลการแข่งขัน การชิงโชคหรือประโยชน์ใดๆเนื่องจาก        
  ส่งเสริมการขายต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย 5%        
- เจาะลึกปัญหาภาษีหัก ณ ที่จ่ายรายการที่สรรพากร        
  มักประเมิน        
14.30 - 16.30 น. แบบทดสอบการหักภาษี ณ ที่จ่ายที่ได้อบรม        
- ตัวอย่างภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายพร้อมหลักการบันทึกบัญชี        
- ตอบปัญหาและแก้ไขปัญหา โดยอ้างอิงข้อหารือ        
ค่าธรรมเนียมจัดที่สถาบันเอง 1 วัน 2,000 บาท   ( กรณีที่จัดนอกสถานที่  1 วัน 2,500 - 3,000 บาท )

Powered by MakeWebEasy.com