หลักสูตรรายจ่ายเกี่ยวกับพนักงาน


หลักสูตร 1 วัน
หลักสูตร รายจ่ายเกี่ยวกับพนักงาน รายจ่ายใดบ้างถือเป็นประโยชน์ส่วนเพิ่ม
เวลาอบรม เนื้อหา วิทยากร นับจำนวนชั่วโมง
บัญชี
(ชัวโมง)
อื่นๆ
(ชัวโมง)
รวม
(ชัวโมง)
09.00 - 10.15 น. รายจ่ายเกี่ยวกับพนักงาน ค่าตอบแทนกรรมการ  อ.สุขสิรี
เจษฎาพรชัย
     
- รายจ่ายเกี่ยวกับพนักงานและค่าตอบแทนกรรมการ        
  ประกอบด้วยรายการอะไรบ้างในทางสรรพากร        
- คำว่าประโยชน์ส่วนเพิ่มพนักงานมีวิธีคำนวณอย่างไร        
10.30 - 12.00 น. ค่านายหน้ากับวิธีการคำนวณที่ไม่ถูกสรรพากร        
  ประเมินภาย        
  หลังค่านายหน้าที่ให้กับพนักงานฝ่ายขาย        
  และค่านายหน้าที่จ่ายให้กับบุคคลธรรมดาพนักงาน         
  ซึ่งไม่ใช่ มีวิธีการคำนวณหักภาษี ณ ที่จ่าย5%        
  เป็นที่ยอมรับของสรรพากรถูกต้องหรือไม่        
  ถ้าไม่ถูกต้อง ต้องคำนวณและบันทึกบัญชีอย่างไร        
- สรรพากรใช้หลักการตรวจสอบเกี่ยวกับรายจ่าย        
  พนักงานอย่างไร        
   ระหว่างฝ่ายบุคคล และฝ่ายบัญชี        
  ฝ่ายใดที่จะเป็นผู้ตอบปัญหา สรรพากรเกี่ยวกับรายจ่าย        
  พนักงานและให้ข้อมูลสรรพากรได้มากที่สุดหรือ        
  ต้องรู้และตอบปัญหาได้ทั้งฝ่ายบุคคล และฝ่ายบัญชี        
13.00 - 14.15 น. การใช้วิธีหลบหนี และหลบหลีก เป็นการผิดต่อกฎหมาย        
  สรรพากร        
  การจัดทำรายจ่ายเกี่ยวกับพนักงาน        
  โดยไม่สอดคล้องกับกฎหมายสรรพากร        
  จะส่งผลให้ถูกเบี้ยปรับเงินเพิ่มโดย ไม่จำเป็น        
  แต่การใช้วิธีหลบหลีกซึ่งเป็นช่องโหว่กฎหมาย        
  โดยไม่ผิดกฎหมายมีวิธีหรือข้อกฎหมาย        
  หรือข้อหารืออะไรบ้างที่มารองรับ        
14.30 - 16.30 น. กฎหมายและหลักการบันทึกบัญชีให้สอดคล้อง        
  กับสรรพากร รายจ่ายเกี่ยวกับพนักงานรายการใดบ้าง        
  ที่ถือเป็นประโยชน์ส่วนเพิ่มพนักงาน พร้อมหลักการ        
  บันทึกบัญชีให้สอดคล้องกับสรรพากร        
- รายจ่ายเกี่ยวกับพนักงานรายการใดบ้างที่        
  ไม่ถือเป็นประโยชน์ส่วนเพิ่มพนักงาน        
  พร้อมหลักการบันทึกบัญชีให้สอดคล้องกับสรรพากร        
ค่าธรรมเนียมจัดที่สถาบันเอง 1 วัน 2,000 บาท   ( กรณีที่จัดนอกสถานที่  1 วัน 2,500 - 3,000 บาท )

Powered by MakeWebEasy.com